• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

bonus

Bonus je umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta kod obnove osiguranja ukoliko osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje prilikom plaćanja premije osiguranja, obično u određenom postotku

franšiza

Predstavlja udio osiguranika u šteti, odnosno ugovoreni iznos ili postotak od svote osiguranja.

Korisnik osiguranja

Treća fizička ili pravna osoba koja ima prava (na isplatu osigurane svote) temeljem ugovora o osiguranju koji je za njezin račun sklopio ugovaratelj.

malus

Malus je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta u proteklom razdoblju koje se zaračunava kod sljedeće obnove police osiguranja.

naknada iz osiguranja

Naknada iz osiguranja je vrijednost, po pravilu izražena u novcu, na koju osiguranik, odnosno korisnik osiguranja polaže pravo prilikom nastupanja osiguranog slučaja.

odšteta

Visina koju osiguratelj priznaje kao naknadu iz uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju.

odštetni zahtjev

To je zahtjev koji ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili treća osoba upućuju osiguravatelju poslije nastalog osiguranog slučaja radi ostvarenja prava na nadoknadu štete.

osigurana svota

Predstavlja (najviši) iznos koji je osiguratelj obvezan isplatiti ugovaratelju osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja.

osigurani slučaj

Događaj koji je prouzročen osiguranim rizikom.

Osiguranik

Osiguranik je osigurana osoba. Kod osiguranja imovine za vlastiti račun ugovaratelj osiguranja ujedno je i osiguranik a kod osiguranja za tuđi račun osiguranik može biti jedna ili više trećih osoba.

Osiguratelj

U pravilu pravna osoba, koja preuzima obvezu na isplatu osigurane svote ako/kada nastupi osigurani slučaj.

polica osiguranja

Polica osiguranja je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

premija osiguranja

Premija osiguranja je iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju na ime sklopljenog ugovora o osiguranju.

prijava štete

Prijava štete je obveza osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja ili korisnika osiguranja da osigurani slučaj bez odlaganja javi osiguravatelju ili njegovom zastupniku kako bi ovaj pokrenuo postupak rješavanja odštetnog zahtjeva radi naknade štete.

procjena štete

Procjena štete je utvrđivanje visine i obujma nastale štete nakon nastupa osiguranog slučaja kao događaja obvezujućeg za osiguravatelja na isplatu odštete.

šteta

Stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika

Ugovaratelj osiguranja

Osoba koja sklapa ugovor o osiguranju s osigurateljem i preuzima obvezu plaćanja premije.

zastupnik osiguranja

To je fizička osoba, obrt ili društvo koje obavlja djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.