Premija osiguranja

Premija osiguranja je iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju na ime sklopljenog ugovora o osiguranju.