Osiguratelj

U pravilu pravna osoba, koja preuzima obvezu na isplatu osigurane svote ako/kada nastupi osigurani slučaj.