Osiguranik

Osiguranik je osigurana osoba. Kod osiguranja imovine za vlastiti račun ugovaratelj osiguranja ujedno je i osiguranik a kod osiguranja za tuđi račun osiguranik može biti jedna ili više trećih osoba.