Odšteta

Visina koju osiguratelj priznaje kao naknadu iz uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju.