Korisnik osiguranja

Treća fizička ili pravna osoba koja ima prava (na isplatu osigurane svote) temeljem ugovora o osiguranju koji je za njezin račun sklopio ugovaratelj.